KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKA/WSPÓŁPRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Infusio sp. z o.o., z siedzibą w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, tel. +48 52 50 65 709, NIP: 967-135-37-53, REGON: 341244991, KRS 0000411222.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, co obejmuje: wykonywanie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zarządzania stosunkiem pracy/współpracy, jaki wiąże Panią/Pana z Administratorem oraz w celu wykonania obowiązków Administratora wynikających z potwierdzonych na piśmie warunków umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej oraz obowiązujących przepisów wewnętrznych Organizacji.
 4. Obowiązki Administratora obejmują w szczególności administrowanie płacami, zarządzanie i obsługę świadczeń pracowniczych oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych.
 5. Administrator jest też zobowiązany do przechowywania i przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, takie jak urzędowe numery identyfikacyjne, informacje o zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, emeryturach i rentach oraz podatkach.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana danych w powyższych wypadkach następuje w wykonaniu zawartej z Panią/Panem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] oraz w wykonaniu obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak prawo pracy, prawo podatkowe lub prawo ubezpieczeń społecznych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, art. 9 ust. 2 lit. h) RODO]. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
  istotne cele Organizacji:
  Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych istotnych i niezbędnych celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Organizację, co obejmuje:
  1. obsługę spraw pracowniczych (zarówno w trakcie trwania zatrudnienia jak i po jego zakończeniu),
  2. przekazywanie kontrahentom danych pracowników zaangażowanych w wykonanie postanowień zawartej z nimi umowy,
  3. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, ocena wyników pracy, prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku zarzutów o naruszenie obowiązków pracowniczych,
  4. przeprowadzanie analiz czasu pracy i obecności w pracy, rozwiązywanie sporów pracowniczych, zagadnienia związane z ochroną bezpieczeństwa i higieny pracy w Organizacji,
  5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników lub zleceniobiorców lub wykonawców dzieł.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych w powyższych celach odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], a także z realizacją uzasadnionego interesu Administratora w postaci dbałości o prawidłowe funkcjonowanie Organizacji [z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
  pozostałe cele przetwarzania danych osobowych
  Jeżeli zaistniałaby potrzeba przetwarzania Pani/Pana danych w celach innych, niż wymienione powyżej, zostanie Pani/Pan o tym wcześniej poinformowany wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dla takiego przetwarzania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, jedynie podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom lub dostawcom usług. W każdym takim przypadku przekazanie Pani/Pana danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora.
  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, takie jak sądy lub organy ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane również dostawcom usług prawnych i doradczych oraz kontrahentom Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. W sytuacjach, w których przetwarzanie danych będzie następować w wykonaniu prawnie przewidzianego obowiązku, okres przechowywania danych będzie wyznaczony w oparciu o odpowiednie przepisy prawa.
  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, dokonując okresowych przeglądów ich dalszej przydatności.
  Odnośnie niezbędności danych do wykonania umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej będzie to zwykle czas potrzebny na jej wykonanie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, a co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia:
  1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  2. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  gdy uzna Pan/Pani, iż Administrator podczas procesu przetwarzania Pani/Panu danych osobowych narusza przepisy.
 11. Obowiązek podania danych osobowych
  W określonych przypadkach podanie Pani/Pana danych może być jednak konieczne dla zawarcia z Panią/Panem konkretnej umowy lub dla wykonywania jej postanowień. Dlatego też, jeżeli Administrator utraciłby podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych w celach związanych z daną umową, wypełnienie zobowiązań z niej płynących mogłoby być utrudnione lub niemożliwe.
 12. Zmiana treści powiadomienia
  Zawartość niniejszej informacji może być okresowo modyfikowana przez Administratora. W takim przypadku Administrator poinformuje Panią/Pana o takiej zmianie.
 13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) został powołany przez Administratora. W celu skorzystania z któregokolwiek z Pani/Pana uprawnień lub aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółów ich wykonywania, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@infusio.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 14. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 15. * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.