ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ W INFUSIO SP. Z O. O.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest INFUSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, tel. +48 52 50 65 709, NIP 9671353753, KRS 0000411222, REGON 341244991.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@infusio.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
 5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO)*. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 7. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.
 9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż rok od dnia wyrażenia zgody.
 10. Mam prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 11. Moje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom zainteresowanym rekrutacją: Rehabilitacja ALTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub Leśna Oaza ALTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, lub Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
 12. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 14. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 15. Brak powyższej zgody uniemożliwi rozpatrzenie oferty.
* RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1